Skip to main content

Maatskaplike werker

Laerskool Hendrik Louw is in die bevoorregte posisie om ‘n voltydse maatskaplike werker in diens te hê. Afsprake kan via ons Ontvangs gemaak word.

Die rol van ons maatskaplike werker word gerugsteun deur die geloof dat as hindernisse tot leer geminimaliseer kan word, leerders hul volle potensiaal sal kan bereik. Hierdie hindernisse kan sosiale, emosionele, fisiese, geestelike en omgewingshindernisse insluit.

Voorkomingsprogramme sluit in:

 • WOW Graad 7-projek: Gesonde interpersoonlike verhoudings en keuses
 • Sosiale Media: Graad 6-projek
 • Personeelopleiding: Kinderwet en “Abuse No More” protokol van WKOD
 • Leerderopleiding: Kinderwet en “Abuse No More” protokol van WKOD

Ondersteuningsdienste:

 • Ouerleiding
 • Konkrete hulpverlening
 • Tuisbesoeke soos nodig
 • Emosionele ondersteuning van leerders

Intervensie:

 • Maatskaplike werk – hindernisse tot leer
 • Verwysing na ander agentskappe, indien nodig
 • Multi-dissiplinêre vergaderings

Ons maatskaplike werker streef daarna om leerders te help om balans in hul bio-sosio-emosionele lewe te bereik en in stand te hou.